Οδηγίες Για Τους Υποψηφίους

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή σου θα βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη  ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

Ειδικότερα:

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Σμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Χυχικής Τγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής Τγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Φώρας.

2. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:

 α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.

 β. Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.

Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.

3. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών των γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.

5. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψηφίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.