Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από Έλληνες - δες που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

α. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου (Υπόδειγµα «5» του Παραρτήµατος «Θ»).

β. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

γ. ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγµα «4» του Παραρτήµατος «Θ»), που θα προσκοµιστεί στο εξεταστικό κέντρο την 1η ηµέρα των υγειονοµικών εξετάσεων.

δ. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας.