Φοίτηση

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών σκοπό έχει την προετοιμασία του ανθρωπίνου δυναμικού, σε επιστημονικές βάσεις που να προάγουν την πυροσβεστική τεχνογνωσία.

Το πρόγραμμα της Σχολής Πυροσβεστών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83,όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

i.          το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης

ii.        το χρονοδιάγραμμα

iii.       την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Πυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση

Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι τα εξής:

 • Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας   
 • Πυροσβεστική Τέχνη
 • Κανονισμός Ασκήσεων (Θεωρητικά - Πρακτικά)
 • Μηχανολογία αυτοκινήτου (θεωρητικά - οδήγηση αυτοκινήτου - χειρισμός)   
 • Στοιχεία Οικοδομικής
 • Στοιχεία Χημείας              
 • Στοιχεία Φυσικής 
 • Διασώσεις
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης - Ανελκυστήρες.
 • Υγιεινή - Α΄ Βοήθειες      
 • Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός

Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχολή λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3421/2005 (Α'302)

Για να διαβάσετε τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών πατήστε εδώ

Πάντα Πρώτοι

Πάντα Πρώτοι
ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α! Από το 1983 είμαστε οι μοναδικοί που κατακτήσαμε και ανανεώνουμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ασυναγώνιστο και το 100% επιτυχία στα Σώματα Ασφαλείας που εγγυώμαστε και με συμβόλαιο!