Κατάρτιση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα της Σχολής Αρχιπυροσβεστών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Σχολή Αρχιπυροσβεστών - Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:

1. Τα Γενικά Θέματα: τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.

2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης

ii. το χρονοδιάγραμμα

iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα

iv. την πρακτική εκπαίδευση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Γενικά Θέματα – Κατευθύνσεις

α. Βασικές επιδιώξεις της Σχολής Αρχιπυροσβεστών είναι:

- Η ανάπτυξη της κρίσης και του τρόπου σκέψης των υπαλλήλων.

- Η απόκτηση από το σύνολο των υπαλλήλων όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων.

β. Αξιολόγηση με βάση την αποστολή της Ακαδημίας, κάθε μαθήματος που προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτής, και υλοποιείται με:

- Τον καθορισμό του στόχου εκπαίδευσης.

- Την επιλογή της διδακτέας ύλης.

- Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών περιόδων διδασκαλίας.

γ. Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με σκοπό:

- Την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας.

- Την απόκτηση πνευματικής ευστροφίας.

- Την αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης.

δ. Παροχή κατά τα αρχικά στάδια στερεών βάσεων στα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σε τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η παρακολούθησή τους από το σύνολο των μαθητών.

ε. Μελέτη, οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων προς συμπλήρωση της ακαδημαϊκής κατάρτισης και διεύρυνσης της επαγγελματικής μόρφωσης των υπαλλήλων.

στ. Συνεχής φροντίδα διοικούντων και διδασκόντων για να επιτευχθεί κυρίως με παραδείγματα:

- H αφοσίωση στο καθήκον, στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα.

- Η ανάπτυξη υψηλού πνεύματος συναδελφικότητας.

- Η ορθή αντίληψη στις σχέσεις με τους συναδέλφους.

ζ. Συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης με την υποβολή από τους καθηγητές αναφορών για την πορεία των διδασκομένων από αυτούς μαθημάτων και προτάσεων επί συγκεκριμένων γεγονότων ή αντικειμένων που αφορούν την όλη εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Πάντα πρώτοι

παντα πρώτοι
Από το 1983 που ξεκινήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα την αθλητική προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α και Σωμάτων Ασφαλείας, έχουμε την τιμή και την χαρά, χιλιάδες δικά μας παιδιά να στελεχώνουν αυτά τα επαγγέλματα με ήθος και φρόνημα, κερδίζοντας παράλληλα στον αγώνα της ζωής τους.