Συχνές ερωτήσεις Πυροσβεστικής

Πώς μπορώ να εισαχθώ στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;

Οι διαδικασίες εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχουν ολοκληρωθεί. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δικαίωμα εισαγωγής θα έχουν μόνο οι υπηρετούντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Α.Π.Σ. Με το ν.4249/14 προβλέπεται προσεχώς η δυνατότητα εισαγωγής και ιδιωτών με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο τόσο στη Σχολή Ανθυποπυραγών όσο και στη Σχολή Πυροσβεστών.

 

Τι προβλέπεται στο ν.4249/14 για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πότε πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις για την εισαγωγή;

Στο ν.4249/14 προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής και ιδιωτών με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Δυνατότητα εισαγωγής παρέχεται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες, ενώ προβλέπεται η υποβολή των συμμετεχόντων σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Ο αριθμός των εισακτέων, τα ελάχιστα σωματικά προσόντα και τα όρια ηλικίας προσδιορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη που εκδίδεται αρμοδίως κατ’ έτος.

 

Ποιές είναι οι ειδικότερες προϋποθέσεις( ηλικία, αθλήματα κλπ) για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Σχολή Πυροσβεστών;

Για θέματα( ηλικία, αθλήματα,υγειονομικά κλπ) που έχουν σχέση με την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ασχολείται η Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Σε κάθε περίπτωση η Πυροσβεστική Ακαδημία θα ενημερώσει τον ιστοχώρο της για τις ειδικότερες προϋποθέσεις αμέσως μόλις αυτές προσδιοριστούν και διαβιβαστούν σε εμάς επίσημα.

 

Τι προβλέπεται για τους σπουδαστές των Σχολών Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αναφορικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων;

Όσοι επιτυχόντες είναι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας και δεν έχουν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξή τους στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3421/2005(Λ'302).

 

Πότε πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ν.4249/14 για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών;

Για τη θέση σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

 

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών, τι τίτλο σπουδών χορηγεί;

Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών, τι τίτλο σπουδών χορηγεί;

Η Σχολή Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες Σχολές.

 

Πηγή: Πυροσβεστική Ακαδημία