Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση για την ΣΣΕ, µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2020 (διεξαγωγής του διαγωνισµού).


(β) Για τη ΣΣΑΣ να έχουν γεννηθεί από την 31 ∆εκεµβρίου 1999 και µεταγενέστερα. (2) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1999 και µεταγενέστερα.

Είπαν για μας

Είπαν για μας
Οδηγούμε τα παιδιά σε ένα ταξίδι ζωής. Τι λένε τα παιδιά γι’ αυτό το ταξίδι…