Υγειονομικές Εξετάσεις

α. Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος από τις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή Δευτεροβάθμια Πυροσβεστικής Ακαδημίας), οφείλουν να μεταβούν άμεσα σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν όλες οι υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από ένα δημόσιο νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν αυτές που υπολείπονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του εκάστοτε νοσοκομείου.

β. Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε Κρατικό ή Στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε κέντρο ψυχικής υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Για την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

γ. Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού, πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι το πέρας των (επαναληπτικών) εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό συμπληρωμένο με γνωματεύσεις από όλα τα ιατρικά 12 τμήματα-ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών από τη Γραμματεία του νοσοκομείου. Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης αποφαίνεται για τη σωματική ικανότητα και υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους αναστημομετρήσει και μετρήσει το βάρος (χωρίς υποδήματα) για να υπολογίσει το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και εξετάσει μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων).

ε. Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην Υγειονομική Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης- παραπεμπτικό ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο ή μη θεωρημένο, δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

στ. Η εν λόγω επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.

ζ. Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

η. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τη βεβαίωση ικανότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος κεφαλαίου, (προσκομίσουν Βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή) θεωρούνται αυτοδίκαια ικανοί και δεν έχουν την υποχρέωση να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, ούτε να υποβάλουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό.

Οδηγίες για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις ΠΚΕ που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

1. Οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όχι από ιδιώτες ιατρούς/ιδιωτικά Νοσοκομεία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από το ίδιο Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αυτές που υπολείπονται σε άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Η ψυχιατρική σας εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

2. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών των ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.

 4. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό φυλάσσεται με ευθύνη σας μέχρι να παρουσιασθείτε στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία το προσκομίζετε μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν έχετε προβλήματα όρασης να φέρετε διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

Υγειονομικές εξετάσεις

Υγειονομικές εξετάσεις
Το Diamantis Sports School παρέχει μέσω ιδιωτικών κλινικών τις απαιτούμενες υγειονομικές εξετάσεις σε ελάχιστο χρόνο, οργανωμένα, μεθοδικά και αξιόπιστα.