Παθήσεις Ώτος-Ρινός-Στόματος-Λάρυγγα-Οισοφάγου

Τέλεια απόφραξη μίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών, διατρήσεις ρινικού διαφράγματος, όζαινα.
Διαμαρτίες στη διάπλαση του λαιμού, συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύματα κακώσεις ή κατάγματα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση φωνής, αμφίπλευρη παράλυση μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα.
Ολική ή υφολική απώλεια ή δυσμορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή μεγάλοι όγκοι πτερυγίων, ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος  τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας, κωφαλλαλία, βαρυκοΐα μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, ακουστική απώλεια που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες.
Κακή διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός και άλλες δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερμα) και άλλες μη ειδικές, εκκολπώματα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, οισοφάγος Barrett όλων των βαθμών.
Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταμένες ρικνώσεις ή δύσμορφες ουλές στόματος, ολική απώλεια οδόντων, ολική ή μερική απώλεια γλώσσης, δυσμορφία γλώσσης, όγκοι σιελογόνων αδένων, μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή φαρυγγικού σφιγκτήρος.