Αλλεργιολογικές Παθήσεις

Χρόνιες κνιδώσεις συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών με ή χωρίς αγγειοοίδημα, κληρονομικό αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και μπορεί να συνεπάγεται υποσιτισμό λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.
Ατοπική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής.
Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων.