Αιματολογικές Παθήσεις

Οξεία Λευχαιμία, Μυελοϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεμφοϋπερπλαστικές, Πλασματοκυτταρικές δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσματα.
Ποιοτικές και ποσοτικές δχές λευκών αιμοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος.
Ανοσοανεπάρκειες οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιμία, απλασία μυελικής σειράς, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιμίες, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.
Συνδρομα παθολογικών αιμοσφαιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιμικώνυνδρόμων με Hb <12 g/dl για άρρενες και <11g/dl για θήλεις.
Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, έλλειψη G6PD οποιασδήποτε βαρύτητος.
Αναιμία Biermier, άλλες βαρείες αναιμίες, θρομβασθένειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητος θρομβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής