Υποδείγματα Δικαιολογητικών

Στο παρόν Παράρτηµα παρουσιάζονται υποδείγµατα των απαιτουµένων δικαιολογητικών, όπου αυτά δεν είναι τυποποιηµένα (όπως π.χ. η Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/85), όπως παρακάτω:

α. Υπόδειγµα «1»: Αναφορά Στρατιωτικού Υποψηφίου.

β. Υπόδειγµα «2»: Βεβαίωση Φονευθέντων σε Πολεµικές Επιχειρήσεις ή Θανόντων σε ∆ιατεταγµένη Υπηρεσία.

γ. Υπόδειγµα «3»: Βεβαίωση Ανάπηρου Ειρηνικής Περιόδου ή Πολεµικών Επιχειρήσεων.

δ. Υπόδειγµα «4»: ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. ε. Υπόδειγµα «5»: Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδηµαϊκού Έτους 2019-2020.

Για να δείτε τα υποδείγματα ακολουθήστε τον παρακατω σύνδεσμο:

Υποδείγματα