Απαιτούμενα δικαιολογητικά επιτυχόντων από υποψήφιους-ες της Σ.Ε.Ε. και της Σ.Ι. που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήµατος.

β. Πιστοποιητικό της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 10ζ της παρούσας εγκυκλίου.