Απαιτούμενα δικαιολογητικά επιτυχόντων από Έλληνες-δες που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστηµίου.

γ. Να φέρουν µαζί τους:
(1) Την αστυνοµική ταυτότητα.
(2) ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν).
(3) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.
(4) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ.
(5) Πρωτότυπη βεβαίωση συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «Έλληνες Εξωτερικού»).
(6) Τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες.
(7) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
(8) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός και το IBAN.
(9) Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).
(10) Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.