Απαιτούμενα δικαιολογητικά από υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις

α. Υποψήφιοι /ες για τη ΣΣΕ–ΣΝ∆-ΣΣΑΣ- ΣΑΝ Αναφορά τους, όπως στην προσθήκη «1» του παραρτήµατος «Θ» του παρόντος µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1γ, καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΙ Αναφορά τους, όπως στην προσθήκη «1» του παραρτήµατος «Θ» του παρόντος µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1γ, 1δ, καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.