Απαιτούμενα δικαιολογητικά από Έλληνες-δες του εξωτερικού

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α και 1γ και, εφόσον είναι υποψήφιοι/ες της ΣΙ, το 1δ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής (αντί πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθµητικά και ολογράφως.

(2) ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι ή επιθυµούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(3) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(4) Εάν είναι έγγαµοι/ες ή άγαµοι/ες.

(5) Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου.

γ. Τα τέκνα των Ελλήνων υπάλληλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα.