Απαιτούμενα δικαιολογητικά από Έλληνες - δες που κατάγονται από την αλλοδαπή και δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α και 1γ και, εφόσον είναι υποψήφιοι/ες της ΣΙ, το 1δ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος/η ή άγαµος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά).

γ. Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

δ. Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ηµεδαπή.

ε. Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου.