Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο, μέσω της διδασκαλίας και της εργαστηριακής – βιωματικής εκπαίδευσης,  διαμορφώνει τους φοιτητές σε ακαδημαϊκούς πολίτες. Επίσης, μέσω της έρευνας,  επωμίζεται την παραγωγή νέας γνώσης η οποία τροφοδοτεί τη διδασκαλία με τους καρπούς της επιστήμης και πολλές φορές βοηθά την κοινωνία να αναπτύσσεται για το καλό του ατόμου και του συνόλου.

Κάτω από την ομπρέλα της Σχολής λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές χωρίς δίδακτρα. Τα παραπάνω Προγράμματα Σπουδών πραγματεύονται πεδία που καλύπτουν όλο το εύρος της Αθλητικής Επιστήμης χωρίς την καταβολή διδάκτρων φοίτησης, ενώ η εισαγωγή σε αυτά γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια.

Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών

Οι Διδακτορικές Σπουδές της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου της στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει στους φοιτητές δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία λειτουργούν χωρίς δίδακτρα:

  • Το Πρόγραμμα "Βιολογία της Άσκησης"

  • Το Πρόγραμμα "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός"

Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Κάθε έτος στο τέλος της Άνοιξης προκηρύσσονται και από τα δύο προγράμματα θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά γνωστικό αντικείμενο. Η εισαγωγή και στα δύο προγράμματα γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα της εισαγωγικής διαδικασίας εγκρίνονται από τις συντονιστικές επιτροπές των Προγραμμάτων και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους το μήνα Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα άρχονται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε δύο εξάμηνα.

Κορυφαία Ομάδα

Κορυφαία Ομάδα - έκαστος στο είδος του
Γύρω από τον Γιάννη Διαμαντή εργάζονται εκλεκτοί προπονητές, γυμναστές και ειδικοί επιστήμονες, όλοι αφοσιωμένοι στο στόχο της επιτυχίας των υποψηφίων.