Σχολή Λιμενοφυλάκων

Η εκπαίδευση των δοκίμων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πειραιά. Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία - σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. , σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες υπηρεσίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στην σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, λιμενική, ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις  απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην σχολή καλλιεργείται στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.