Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων

Η εκπαίδευση των Δοκίμων πραγματοποιείται στη Σχολή που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (εφεξής Σ.Ν.Δ.) του Πολεμικού Ναυτικού (εφεξής Π.Ν.) στον Πειραιά. Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία – σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η διάρκεια των σπουδών στη Σχολή είναι τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη.

 Στη Σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αστυνομική, λιμενική, ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

 Στη Σχολή καλλιεργείται η στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της, η εκπαίδευση συμπληρώνεται με εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση η οποία μέσω δράσεων έχει ως στόχο την κατάκτηση ειδικών γνώσεων που θα είναι απαραίτητες για την άσκηση καθηκόντων ως Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.