Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων : συμπλήρωση τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων

Τα τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων διαπιστώνουν κατά πόσο το άτομο διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τη δυνατότητα που έχει να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον, καθώς και τη δυνατότητά του για εξελικτική πορεία και για βελτίωση της προσωπικότητάς του.

Στοχεύουν στη συλλογή πολύπλευρων πληροφοριών για την αντίληψη του ατόμου σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.