Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων

Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται η ικανότητα του υποψηφίου να συζητά, να ακούει και να κατανοεί, να μεταφέρει τις σκέψεις και τις ιδέες του ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας επιχειρήματα. 

Να αξιοποιεί στρατηγικές και δεξιότητες για να συνεργαστεί με τους άλλους, να διαπραγματεύεται, να συνδυάζει τις πληροφορίες και να οδηγείται στις πιο αποτελεσματικές λύσεις, επιλέγοντας τις καταλληλότερες αποφάσεις.