Προσλήψεις ΕΠΟΠ Βοηθού Νοσηλευτικής. Εκδόθηκε το ΦΕΚ

5 Μαρτίου 2022

 

Εκδόθηκε το παρακάτω ΦΕΚ, με τον αριθμό των Επαγγελματιών Οπλιτών ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό το 2022.

 

Αριθμ. 400/15/216782/Σ.1050 (2)

Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)

ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που

θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το

έτος 2022.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

Την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/2001 «Επαγγελ-

ματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166).

Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του

π.δ. 63/2005 – Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με

την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Την υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 180).

Την υπ’ αρ. 49/2019 Π.Υ.Σ. «Παράταση της ισχύος

της υπ’ αρ. 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

’’Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο

Τομέα’’» (Α’ 213).

Την υπ’ αρ. 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή

Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Την υπ’ αρ. 92 εισήγηση της 22ης/04-08-2015 συνε-

δρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

Την υπό στοιχεία ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ/2/29540 π.ε./

11-01-2017 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-

γικού Συμβουλίου 33/2006.

Την υπ’ αρ. 586/06-12-2021 εισηγητική έκθεση του

προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από

τις διατάξεις της παρούσας για τα έτη 2022, 2023, 2024

και 2025 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του

ν. 4813/2021, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ

ΓΕΝ (ΕΦ: 1011.203.0000000) ύψους 553.644 € (ΑΛΕ

2120101013 ποσό 439.452 €, ΑΛΕ 2120114010 ποσό

49.140 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 65.052 €), 738.192 €

(ΑΛΕ 2120101013 ποσό 585.936 €, ΑΛΕ 2120114010 ποσό

65.520 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 86.736 €), 759.408 €

(ΑΛΕ 2120101013 ποσό 604.656 €, ΑΛΕ 2120114010

ποσό 65.520 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 89.232 €) και

798.408 € (ΑΛΕ 2120101013 ποσό 638.976 €, ΑΛΕ

2120114010 ποσό 65.520 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό

93.912 €) αντίστοιχα. Η υπόψη δαπάνη θα καλύπτεται

από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Π/Υ του ΓΕΝ

(ΕΦ: 1011.203.0000000) τα αντίστοιχα έτη, δίχως να επη-

ρεάζονται τα ανώτατα όρια του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών

(ΕΠ.ΟΠ.) που θα καταταγούν στο Πολεμικό

Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2022

Ο αριθμός των ΕΠ.ΟΠ. ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο ΠΝ το έτος 2022,

κατόπιν προκήρυξης, ορίζεται σε πενήντα δύο (52).

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022

Πηγή:https://www.kranosgr.com