Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

31 Μαΐου 2021

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη των Ειδικών Φρουρών για την συγκρότηση ομάδων προστασίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσήευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 30-06-2021. Μετά την παράλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτάς αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ