Προκηρύξεις ΕΠΟΠ

23 Μαρτίου 2021

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τους ΕΠΟΠ . 

Προσόντα και κωλύματα υποψηφίων για κατάταξη:

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:
(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (Γεννηθέντες από 1-1-1994 έως 31-12-2002). Οι υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις (Γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-12-2002).
(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.
(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητες στο Παράρτημα «Α».
(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων (ΠΔ 11/2014).
(6) Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

β. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:
(1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
(2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω παραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
(4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
γ. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (2) της παραγράφου 6α, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους. Τα δε κωλύματα συμμετοχής της παραγράφου 6β πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους.

Υποβολή Δικαιολογητικών
α. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση «epop.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος Β), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).

β. Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαχείριση της ./. -4- αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό αρχείο PDF με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν – εκτυπώσουν όλοι οι υποψήφιοι. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.

γ. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν (πιστοποιητικά σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών κλπ) και να είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προβλέπεται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, Είναι δυνατή η δήλωση μίας και μόνο ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι θα περάσουν Εργαστηριακό έλεγχο και θα συμμετέχουν σε Υγειονομικές εξετάσεις, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Δοκιμασίες.

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

1.Δρόμος 100 μ. 16΄΄
2. Δρόμος 1 μιλίου 7΄ και 30 ΄΄
3. Άλμα σε ύψος με φόρα. 1,05 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα. 3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι. 4,50 μ.
6. Κάμψεις – τάσεις των αγκώνων. 30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
7. Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα. 30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
8. Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος 2΄
9. Έλξεις σε μονόζυγο. 6 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή.
10. Ελεύθερη κολύμβηση 50μ. 3΄

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ειδικότητες των Όπλων - Σωμάτων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. 16΄΄
2. Δρόμος 1 μιλίου 7΄ και 30 ΄΄
3. Άλμα σε ύψος με φόρα. 1,05 μ.
4. Άλμα σε μήκος με φόρα. 3,60 μ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι. 4,50 μ.
6. Κάμψεις – τάσεις των αγκώνων. 15 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
7. Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα. 20 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
8. Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος 2΄
9. Έλξεις σε μονόζυγο. 4 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή.
10. Ελεύθερη κολύμβηση 50μ. 3

Για να διαβάσετε όλη την Προκήρυξη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη ΕΠΟΠ

Επίσης δημοσιεύθηκε από το ΓΕΕΘΑ προκήρυξη για το κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων


Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.