Πρόγραμμα ειδικών φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

12 Νοεμβρίου 2021

Δείτε το πρόγραμμα εδώ