Ανακοίνωση -Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

01 Σεπτεμβρίου 2017

1. Καλούνται οι επιτυχόντες µέσω του συστήµατος Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων τη ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 08:00 στη διεύθυνση, τέρµα Λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά.

2. Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους, να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «Ζ» της υπ’ αριθµόν 14/2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, µε ηµεροµηνία 02 Μαϊ 17. 

3. Τηλέφωνα επικοινωνίας µε τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 210-4581337 και 210- 4581397 (FAX).