Υποχρέωση Παραμονής στο Στρατό

Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες αναλαµβάνουν υποχρέωση επταετούς παραµονής στο Στρατό Ξηράς , εκτός εάν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης πριν συµπληρωθεί η επταετία, µε την επιφύλαξη της επόµενης υποπαραγράφου. 

Η παραπάνω αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά τη συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Μετά τη συµπλήρωση επταετούς υπηρεσίας µπορούν να µονιµοποιηθούν ύστερα από αίτησή τους, µε το βαθµό που φέρουν, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιµασίας και κριθούν κατάλληλοι για µονιµοποίηση από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων. 

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.