Νοσήματα Λαιμού-Λάρυγγα

Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος , αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λ.π.