Υψομετρικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.