Συχνές ερωτήσεις Σ.Ι.

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Ειδικότητες

Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με κατευθύνσεις Ιπταμένων και Μηχανικών στις οποίες εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη δήλωση τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

Εισαγωγικές εξετάσεις

Η κατάταξη των νέων μαθητών (ανδρών-γυναικών) στην πρώτη τάξη της Σχολής Ικάρων, γίνεται κάθε χρόνο, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργείται μέσω των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν, απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου Σπουδών που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι οποίες διενεργούνται μετά από τις Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Γενικά Θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή

Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε πτητική).

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του  αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2° ή 3° έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι μαθητές των παραπάνω κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού της Σχολής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Oλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Βαθμός Αποφοίτησης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού.

Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.