Στρατιωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητική Στρατιωτική Εκπαίδευση

Στόχος της Θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι να εισάγει τους σπουδαστές στον στρατιωτικό τρόπο σκέψης και πρακτικής. Η Θεωρητική Στρατιωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αμφιθέατρα των εγκαταστάσεων της σχολής και περιλαμβάνει :

  • Mαθήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
  • Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Διπλωματίας.
  • διαλέξεις σε θέματα Διακλαδικότητας.

 

Πρακτική Στρατιωτική Εκπαίδευση
Περιλαμβάνονται:

  • Ασκήσεις αόπλου – ενόπλου.
  • Βολές με όπλο G3-A3.
  • Πορείες.
  • Θερινή διαβίωση διάρκειας περίπου 1 εβδομάδας. 
  • Παρελάσεις.
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε με άδεια της Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα διαμονής, ένδυσης, σίτισης, φαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι Σπουδαστές διαμένουν σε θαλάμους μέχρι τεσσάρων ατόμων, σιτίζονται στο εστιατόριο που διαθέτει η Σχολή και η υγειονομική τους περίθαλψη παρέχεται στο Ιατρείο της Σχολής ή στο 401 ΓΣΝΑ.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση τους είναι οκτώ χρόνια.