Ιστορικά

 • Με το Διάταγμα της 20ης Ιουνίου 1931, περί κανονισμού της διεξαγωγής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει, {180, τεύχος Α΄, Φ. Ε. Κ./ 3ης Ιουλίου 1931}, καθιερώθηκε το υποχρεωτικό της εκπαίδευσης των κατατασσόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα και οι τρόποι εκπαίδευσης τους.
 • Την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών των πέντε πρώτων σειρών, ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών, με την προσωπική επίβλεψη του Γενικού Επιθεωρητού. Καθηγητές ορίσθηκαν Αξιωματικοί του Σώματος και επιστήμονες μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 • Ειδικότερα, κατά την 3η εκπαιδευτική σειρά λειτούργησε εκπαιδευτικό Παράρτημα και στη Θεσσαλονίκη, επειδή  οι πυροσβέστες που κατετάγησαν και παρουσιάστηκαν εκεί ορίζονταν παράλληλα και σε υπηρεσία πυρκαγιάς και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να αποσπασθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών. Με την υπ΄ αριθ. 3799 Φ.Δ. 25/8 της 10ης Σεπτεμβρίου 1936 Διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ιδρύθηκε στην Αθήνα Πυροσβεστική Σχολή, για την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών της 6ης Εκπαιδευτικής σειράς και απαλλάχτηκε η Π.Υ. Αθηνών της ευθύνης εκπαιδεύσεως.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 • Οι προαγωγές στους βαθμούς Αξιωματικών γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία των Αρχιπυροσβεστών, Οδηγών Α΄ τάξεως και Τεχνικών Α΄τάξεως, χωρίς προαγωγικές εξετάσεις.
  Αργότερα, με το Β.Δ. της 5/17 Δεκεμβρίου 1947 (ΦΕΚ 285 τεύχος Α΄), καθιερώθηκε ότι οι προαγωγές και των Αρχιοδηγών Β΄ τάξεως, θα ενεργούνται μετά από ευδόκιμες έγγραφες εξετάσεις.
 • Οι Αρχιπυροσβέστες, που έπαιρναν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις αυτές, περιλαμβάνονταν σε ένα πίνακα σειράς επιτυχίας, από τον οποίο, σύμφωνα με την σειρά αυτή, γίνονταν οι προαγωγές στον βαθμό του Σταθμάρχη Β΄ τάξεως, όταν υπήρχαν κενές θέσεις.
  Το κενό των Παραγωγικών Σχολών στο Πυροσβεστικό Σώμα, κάλυψε ο Α.Ν. 360, της 2ας Απριλίου 1968, που δημοσιεύθηκε στο υπ ΄ αριθ. 73, τεύχος Α΄ΦΕΚ της 6ης Απριλίου 1968. Στο άρθρο 1 του Α.Ν. αυτού, διαλαμβάνεται ότι « Δια την εκπαίδευσιν των υπαλλήλων εν γένει του Πυροσβεστικού Σώματος συνιστάται Πυροσβεστική Σχολή εδρεύουσα εν Αθήναις και περιλαμβάνουσα :
  • Τμήμα Πυροσβεστών
  • Τμήμα Αρχιπυροσβεστών
  • Τμήμα Σταθμαρχών και
  • Τμήμα Επιμορφώσεως και Μετεκπαιδεύσεως Αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων απάντων των Κλάδων.
 • Με την ίδρυση της παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών και Αρχιπυροσβεστών, επέρχεται ριζική αλλαγή στην βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι, για να προαχθούν στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη και στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, πρέπει να μελετήσουν και προετοιμαστούν για πολύ χρόνο, να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, να φοιτήσουν στην Πυροσβεστική Σχολή, να υποστούν τις τμηματικές και εξιτήριες εξετάσεις της διετούς ή τριετούς φοιτήσεως, να περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων και αποφοιτώντων και κατά την σειρά που θα κατέχουν στον πίνακα αυτόν να προαχθούν και να καταλάβουν τον βαθμό.
 • Η Πυροσβεστική Σχολή, αφού λειτούργησε για δέκα χρόνια στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Σαρρή, μέσα σε περιορισμένο χώρο, απέκτησε εγκαταστάσεις στην Κάτω Κηφισιά.
 • Πρώτος Διοικητής της Πυροσβεστικής Σχολής, κατά την έναρξη της λειτουργίας της, ήταν ο Αντιπύραρχος Βασίλειος Κάτσουλας που φρόντισε, από το ξεκίνημα, να γίνει η Σχολή αυτή ισάξια των Σχολών των άλλων Σωμάτων.
 • Από το 1972 λειτουργεί περιοδικά Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών και στην Θεσσαλονίκη (Αγία Τριάδα, Σίνδο), ενώ από το 1999 Λειτουργεί και Παράρτημα της Σχολής Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής.
 • Το 1993 με το Π.Δ.329/93 μετονομάζεται η Πυροσβεστική Σχολή σε Πυροσβεστική Ακαδημία και το Τμήμα Ανθυποπυραγών γίνεται ισότιμο των ΑΕΙ, ενώ το 1997 με το Π.Δ. 239/97 τα Τμήματά της μετονομάζονται σε Σχολές.