Πτυχιακή Εργασία

1. Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της ειδίκευσης του φοιτητή ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο-πεδίο (συνδυασμός μαθημάτων) της απολύτου επιλογής του μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

2. Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις (π.χ. πειραματική έρευνα) είναι δυνατόν να εκπονηθεί με τη συνεργασία μέχρι τριών (3) φοιτητών κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή.

3. Η πτυχιακή εργασία έχει διδακτικό βάρος 4 Διδακτικών ή 8 Πιστωτικών Μονάδων και αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων του συνόλου των 18 ΔΜ ή 36 ΠΜ της Ειδίκευσης. Σε περιπτώσεις ομαδικής εργασίας, οι φοιτητές παίρνουν τις ίδιες διδακτικές ή πιστωτικές μονάδες (4 ή 8), όπως προβλέπεται και στις ατομικές εργασίες.

4. Σε περίπτωση 2ης ειδίκευσης δεν απαιτείται 2η πτυχιακή εργασία.

5. Για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή τρεις (3) γραπτές εργασίες από τις μέχρι τότε σπουδές του.

6. Η εξοικείωση του φοιτητή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διαπιστωμένη γνώση των εφαρμογών κειμενογράφου (π.χ. word), υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excel) και δημόσιων παρουσιάσεων3 (π.χ. pοwerpoint) θεωρείται απαραίτητη. Κριτήριο διαπίστευσης αποτελεί και η επιτυχής περάτωση του μαθήματος ΘΕ-147επ ‘Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή’. Επίσης, συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά).

7. Στο πλαίσιο της τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης, η διαδικασία της πτυχιακής εργασίας αρχίζει τυπικά τον Οκτώβριο (7ο εξάμηνο) και η κατάθεσή της στον επιβλέποντα καθηγητή γίνεται, το αργότερο στο τέλος Μαΐου (8ου εξαμήνου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγησή της και τη δημόσια υποστήριξη. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία αρχίσει τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, η κατάθεση της περατω-
μένης εργασίας μπορεί να γίνει στον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.

8. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής του εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να την υποστηρίξει δημοσίως στον Τομέα που ανήκει η Ειδίκευση, εντός της τρέχου σας εξεταστικής περιόδου. Φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν κάποια Ειδίκευση υποχρεούνται να υποστηρίξουν δημόσια την πτυχιακή τους εργασία στην ανάλογη διαδικασία την οποία ορίζει ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο επιβλέπων καθηγητής.

9. Μετά τη δημόσια υποστήριξη, η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση το δεκαδικό βαθμολογικό σύστημα, με το δέκα (10) να αντιστοιχεί στο άριστα.

10. Το πλήρες κείμενο της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη
Βιβλιοθήκη της Σχολής. Ο επιβλέπων καθηγητής και ο βιβλιοθηκονόμος μεριμνούν, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και άλλων μέσων, για την καταπολέμηση συμπεριφορών λογοκλοπής. Οι φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν σε παράπτωμα λογοκλοπής ή συναφή αντιδεοντολογική πρακτική τιμωρούνται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα 2,3 Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑ στον οποίο εκπονήθηκε η πτυχιακή και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

11. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στη Γραμματεία ειδικό έντυπο με τον βαθμό και τον τίτλο της εργασίας, το οποίο έχει προηγουμένως υπογραφεί από τον Διευθυντή του Τομέα και τον Βιβλιοθηκονόμο σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δημόσια υποστήριξη και για κατάθεση ολόκληρου του κειμένου στη Βιβλιοθήκη, αντίστοιχα.

Νικηφόρος Μπολδόγλου

Νικηφόρος Μπολδόγλου

Αυτή η δύσκολη και κουραστική σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ ολους τους προπονητές για την υποστήριξη,την αψογη προετοιμασία,και την υπομονή που δειξανε! Οι καλύτεροι με διαφορά!!! TRAIN WITH THE BEST!!!

Δείτε όλα τα testimonials