Όρια Αγωνισμάτων

Πυροσβεστική

πυροσβεστική

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Ανθυποπυραγοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m
Πυροσβέστες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m