Ανακοίνωση -Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

31 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 στη διεύθυνση, τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά. 

2. Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαι- ολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «Ζ» της υπ’ αριθμόν 13/2018 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 23 Απρ 18.

3. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Υποναύαρχος Γ. Πελεκανάκης ΠΝ

∆ιοικητής