Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τις Στρατιωτικές Σχολές

30 Απριλίου 2018

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Γ.Ε.ΕΘ.Α  στις 23/04/18 τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ύποψηφιοι ειναι τα εξής:

Έλληνες/ίδες µε Ελληνική Ιθαγένεια:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγµα «6».

β. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι µαθητές της Γ' Λυκείου και ότι η διαγωγή τους µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". (Υπόδειγµα «4»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική µέριµνα ή επιτροπεία θεωρούµενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

δ. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου.

ε. ∆ελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγµα 5), που θα προσκοµιστεί στο Εξεταστικό Κέντρο την 1η ηµέρα των ΠΚΕ.

στ. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας [βλέπε σελ.9, παράγραφο 11(ε) της παρούσας εγκυκλίου]. ζ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε µια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτηµα «Β». 

Έλληνες/ίδες καταγόµενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια:

α. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου α, β, δ, ε, και στ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος/η ή άγαµος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά).

γ. Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

δ. Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ηµεδαπή. ε. Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου. 

Έλληνες/ίδες του εξωτερικού:

α. Τα δικαιολογητικά της πρώτης παραγράφου α, β, γ, δ, ε, και στ.

β. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής (αντί πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθµητικά και ολογράφως.

(2) ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι ή επιθυµούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(3) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(4) Εάν είναι έγγαµοι/ες ή άγαµοι/ες.

(5) Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου.

γ. Τα τέκνα των Ελλήνων υπάλληλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα αντίστοιχα υποδείγματα μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ