Βάσεις

Γενικό Λύκειο

 

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γενική Σειρά 17.425
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 17.400 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 15.700 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ.κατηγορία Α&Β 15.250 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882

 

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γενική Σειρά 17.575 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 882