Ανακοίνωση -Πρόσκληση για Κατάταξη στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

2 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Καλούνται οι επιτυχόντες µέσω του συστήµατος Πανελληνίων Εξετάσεων, να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων την Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 08:00, στη διεύθυνση "τέρµα Λεωφόρου Χατζηκυριακού" στον Πειραιά.
2. Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «Ζ» της υπ’ αριθµόν 18/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, µε ηµεροµηνία 16 Απρ 19.
3. Τηλέφωνα επικοινωνίας µε τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 210-4581337 και 210- 4581397 (FAX).