Σ.Μ.Υ.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

σμυ

Οι πιο εύκολα προσβάσιμες σχολές από όλα τα σώματα ασφαλείας όσον αφορά τις βάσεις είναι  η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στρατού ξηράς που χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:

  1. Σ.Μ.Υ Όπλα
  2. Σ.Μ.Υ Σώματα

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σε αυτόν

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής

Αντικείμενο εργασίας

Οι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ. χωρίζονται σε Διοικητικούς, Τεχνικούς και Φροντιστές.

Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί  στις Μονάδες μπορούν να είναι εκπαιδευτές, βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλείς τμημάτων κ.λ.π. , ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι Τεχνικοί Υπαξιωματικοί επισκευάζουν το τεχνικό υλικό της Μονάδας που υπηρετούν και παράλληλα, μπορούν να είναι επικεφαλείς διάφορων τμημάτων.

Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδας τους