Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 18.529 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 13.599 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Β 18.461 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 17.204 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α 9.952 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 15.723 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 14.016 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 18.520 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876