Φοίτηση

Διάρκεια φοίτησης και διάρκεια υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα  μετά την αποφοίτηση

διάρκεια φοίτησης σσας