Φοίτηση

Για την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή Ικάρων λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  • Ιπταμένων
  • Μηχανικών
  • Ελεγκτών Αεράμυνας (στην οποία μετατάσσονται και οι Ίκαροι Κατεύθυνσης Ιπταμένων σε περίπτωση απώλειας της Πτητικής τους Ικανότητας στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της ΣΙ και τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας)

Οι υποψήφιοι εντάσσονται σε αυτές τις κατευθύνσεις από την αρχή μέσω της επιλογής τους στο μηχανογραφικό δελτίο. Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος, δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προσόντων που απαιτεί κάθε μία από τις κατευθύνσεις είναι ο ουσιαστικός οδηγός επιλογής. Όμως κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στην ψυχή κάθε νέου που θέλει να έρθει στη Σχολή Ικάρων είναι η αγάπη για την Πολεμική Αεροπορία.

Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ είναι τουλάχιστον τετραετής.

Η Εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ. Το Ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Έτους – Ακαδημαϊκών Εξαμήνων. Κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Ένας Ίκαρος θεωρείται επιτυχών, σε κάθε Ακαδημαϊκό έτος, εάν σε κάθε μάθημα συγκεντρώσει βαθμολογία 50% και άνω και Μέσο Όρο Βαθμολογίας Μαθημάτων 60% τουλάχιστον. Διαφορετικά εμπίπτει στην κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας.

Αν ένας Ίκαρος συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε λιγότερα από 3 μαθήματα ο Ίκαρος κρίνεται επανεξεταστέος. Αν αποτύχει σε επανεξέταση ή αν συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε περισσότερα μαθήματα ο Ίκαρος κρίνεται αποτυχών και παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας, με το ερώτημα της παραμονής στην ίδια τάξη ή της απομάκρυνσης από τη Σχολή.

Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο, να χάσει περισσότερο από ένα χρόνο, κατά την διάρκεια της 4ετούς φοίτησης του, διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα.

Οι σπουδαστές/ριες των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οχτώ χρόνια.