Φοίτηση

Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη.
Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή.

Το πρόγραμμα της Σχολής Ανθυποπυραγών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:

α. Τα Γενικά Θέματα: κατευθυντήριες γραμμές και βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.
β. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
ii. το χρονοδιάγραμμα
iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
iv. τα εκπαιδευτικά ταξίδια – επισκέψεις κλπ.

Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία:
• Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευόμενοι)
• Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, εποπτικά μέσα)

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:
• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
• Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση, εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
• Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

Με την πυροσβεστική εκπαίδευση ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός πέρα από την ακαδημαϊκή μόρφωση που του παρέχεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, εκπαιδεύεται περαιτέρω στο πυροσβεστικό επάγγελμα από τη θέση του δόκιμου Αξιωματικού:

α. Με εκτέλεση Υπηρεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθήνας και Πειραιώς τόσο κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την θερινή περίοδο.

β. Με την συμμετοχή σε Πυροσβεστικές Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Αρχηγείο  Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες-ασκήσεις (απεγκλωβισμοί-διασώσεις) που διοργανώνονται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας.

δ. Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί Πρότυπος Πυροσβεστικός Σταθμός όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης ενός Πυροσβεστικού Σταθμού. 

Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου.

Μαθήματα που διδάσκονται:

1.      Συστήματα πυροπροστασίας,

2.      Πυροσβεστική τέχνη,

3.      Ποινικό Δίκαιο,

4.      Συνταγματικό Δίκαιο,

5.      Διοικητικό Δίκαιο,

6.      Ανακριτική,

7.      Πληροφορική,

8.      Χημεία,

9.      Φυσική,

10.  Μηχανολογία Αυτοκινήτου,

11.  Πυροσβεστικά Οχήματα,

12.  Τοπογραφία,

13.  Οικοδομική – Σχέδιο,

14.  Αντοχή Υλικών στη Φωτιά,

15.  Εκρηκτικές  ύλες,  

16.  Νομοθεσία Πυρασφάλειας,

17.  Πυρασφάλεια καυσίμων,  

18.  Πρώτες βοήθειες,

19.  Πολιτική Οικονομία,

20.  Δημόσιες Σχέσεις,  

21.  Διασώσεις,

22.  Σωματική Αγωγή κ.α.

Για να διαβάσετε τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, πατήστε εδώ

100%

Θέλεις να σπουδάσεις στις Σχολές του Στρατού, στις Σχολές της Αστυνομίας, στα ΤΕΦΑΑ ή να μπεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το ίδιο μεγάλη θα είναι η προσπάθειά σου. Δεν έχεις χρόνο για πειράματα. Πρέπει να πετύχεις στα αγωνίσματα. Και θα πετύχεις! Το εγγυόμαστε.