Βαθμοί - Εξέλιξη

Οι Eπαγγελµατίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και µπορούν να προαχθούν στο βαθµό του ∆εκανέα µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόµιµες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Οι ∆εκανείς ΕΠ.ΟΠ.,  προάγονται στο βαθµό του Λοχία µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό του ∆εκανέα  και µε τη συµπλήρωση οκτώ (8) σε κάθε επόµενο βαθµό µπορούν να προάγονται στους  βαθµούς του Επιλοχία και µέχρι το βαθµό του Αρχιλοχία. Οι Αρχιλοχίες µπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές µόνο για ανδραγαθία, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση κι εξειδίκευση, κατατάσσονται και υπηρετούν ως Μόνιμοι Επαγγελματίες Οπλίτες Έλληνες πολίτες.

Η πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών γίνεται ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από Εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ( Σ.Α.Γ.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται στις παρακάτω ειδικότητες :

 1.  Πεζικού
 2. Ειδικών Δυνάμεων
 3. Τεθωρακισμένων
 4. Πυροβολικού
 5. Μηχανικού
 6. Διαβιβάσεων
 7. Αεροπορίας Στρατού
 8. Τεχνικού
 9. Εφοδιασμού Μεταφορών
 10. Υλικού Πολέμου
 11. Υγειονομικού
 12. Έρευνας Πληροφορικής
 13. Γεωγραφικού
 14. Μουσικού
 15. Οικονομικού