Εξέλιξη

Οι σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, ονομάζονται Αστυφύλακες και τοποθετούνται με σύστημα μορίων σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία των Υπαξιωματικών του Σώματος, μετά την παρέλευση 3ετίας και μέσω προαγωγικών εξετάσεων. Επίσης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.
Αντίστοιχα, οι Αρχιφύλακες μετά την ολοκλήρωση 5ετούς υπηρεσίας μπορούν μέσω εξετάσεων να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
Οι ανωτέρω έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου, οι δε Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι κατά κανόνα εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας.
Οι Ανθυπαστυνόμοι έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου, ύστερα από φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας και μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Α'.
Καθ' υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων και για την κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα, προάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι Αστυφύλακες που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οπουδήποτε ισότιμου προς αυτά.

Ηλιάδης Θοδωρής

Ηλιάδης Θοδωρής

Σχολή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  
17.800 μόρια
1ο ΓΕΛ Ευόσμου
-----------------------

Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου που κατάφερε να με προετοιμάσει σωματικά και ψυχολογικά για την εισαγωγή μου στην αστυνομία παρ’όλα τα εμπόδια που συναντούσα σε αυτή μου την προσπάθεια.

Δείτε όλα τα testimonials