Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στη Σ.Ι. χωρίζεται σε:

  • Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
  • Στρατιωτική Εκπαίδευση
  • Πτητική Εκπαίδευση

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.