Εισαγωγή

Αναφορικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης και τουλάχιστον μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες εισαγωγής του π.δ. 174/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής σε:

 α) Ιδιώτες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού από το Α.Π.Σ. που έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία εφόσον έχουν υποχρέωση και  έχουν απολυθεί ως ικανοί Ι1

β) σε Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου,

 γ) σε Πυρονόμους Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών. Η θέση του σε πλήρη εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ­φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α';188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως ισχύουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δυνατότητα εισαγωγής δίδεται σε Πτυχιούχους  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α'144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα.

 Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξη των δοκίμων. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 ( Α΄302).

Η προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων  συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή  εκδίδονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.