Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 17.975 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 15.025 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Β 16.325 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 16.850 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α - 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 14.275 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 2.225 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 18.075 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876