Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 18.367 1ο, 2ο ,4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 10.747 1ο, 2ο ,4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Β 16.932 1ο, 2ο ,4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 17.312 1ο, 2ο ,4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α - 1ο, 2ο ,4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 13.980 1ο, 2ο ,4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 6.674 1ο, 2ο ,4ο 876

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 17.510 1ο, 2ο ,4ο 876