Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Περιλαµβάνει µαθήµατα από τον κύκλο των µαθηµάτων των Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, συµβάλλοντας στην κοινωνική παιδεία και καλλιέργεια και στην οµαλή ένταξη των Σπουδαστών στο επαγγελµατικό και στο κοινωνικό περιβάλλον όπως παρακάτω : 

 1.Αγγλικά 

 2.Πληροφορική 

 3. ∆ιεθνές ∆ίκαιο 

 4.Οργάνωση - ∆ιοίκηση 

 5.Στρατιωτική Ιστορία 

 6.Ανώτερα Μαθηµατικά 

 7.Κοινωνιολογία 

 8.Ψυχολογία 

Τα µαθήµατα των Αγγλικών και της Πληροφορικής διδάσκονται σε όλα τα εξάµηνα εκπαιδεύσεως σε όλους τους Σπουδαστές.  Πλέον της Αγγλικής γλώσσας, σε προαιρετική βάση, διδάσκονται η Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική και Τουρκική γλώσσα. Η διδασκαλία των παραπάνω γλωσσών γίνεται κατά τις απογευµατινές ώρες, πέραν των ωρών εκπαιδεύσεως. 

Πληροφορική διδάσκεται στις αίθουσες πληροφορικής από ιδιώτες καθηγητές. Πέρα από τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι Σπουδαστές κατά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες δύνανται να χρησιµοποιούν τους Η/Υ των αιθουσών αυτών είτε για εξάσκηση είτε για περιήγηση στο διαδίκτυο.